چاد

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 549 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.4 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 9.6 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 860 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1846 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.78 % 2016-12
جمعیت 14.45 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -1.3 % 2017-05
تورم مواد غذایی -4 % 2017-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.95 % 2018-02
نرخ بهره سپرده 2.45 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1166 CFA - فرانک - میلیارد 2011-12
صادرات 1745 CFA - فرانک - میلیارد 2011-12
واردات 551 CFA - فرانک - میلیارد 2014-12
حساب جاری -1231 CFA - فرانک - میلیارد 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.6 % 2016-12
تولید نفت خام 133 BBL/D/1K 2017-11
بدهی خارجی 805 FCFA - میلیارد 2016-12
شاخص تروریسم 5.27 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.3 % 2016-12
بودجه دولت -5.6 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 260 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1636 KBps 2017-03
آدرس های IP 230 IP 2017-03
شاخص رقابتی 2.99 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 135 2018-12
شاخص فساد مالی 20 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 165 2017-12
آسانی کسب و کار 180 2017-12
تولید صنعتی 4.31 % 2016-12
استخراج معدن 31.29 % 2016-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 20 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 0.14 mm 2015-12
درجه حرارت 20.03 celsius 2015-12