شاخص یاب

بوروندی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1793 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2017-12
نرخ بیکاری 7.7 2012-12
نرخ تورم -7.3 2018-11
نرخ بهره 5.13 2018-07
موازنه تجاری -100209 2018-07
حساب جاری -352 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.6 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.4 2017-12
بودجه دولت -8.2 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2017-12
تولید ناخالص داخلی 3.48 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 213 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 702 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.7 2012-12
جمعیت 10.9 2017-12
هزینه زندگی خانواده 575800 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 234400 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135200 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 98300 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -7.3 2018-11
تورم مواد غذایی -18.4 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2018-11
CPI مسکن آب و برق 120 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 2018-11
قیمت صادرات 130 2018-03
قیمت واردات 88.18 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.2 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.13 2018-07
عرضه پول M0 597354 2018-08
ترازنامه بانک 2217027 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 1348658 2018-07
ذخایر ارزی 126978 2018-07
عرضه پول M1 1098144 2018-07
عرضه پول M2 1530732 2018-08
عرضه پول M3 1709454 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -100209 2018-07
حساب جاری -352 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.6 2017-12
صادرات 10458 2018-07
واردات 110667 2018-07
ذخایر طلا 0.03 2018-06
بدهی خارجی 788340 2018-09
رابطه مبادله 148 2018-03
شاخص تروریسم 5.64 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.4 2017-12
بودجه دولت -8.2 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 56.3 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -6.7 2018-07
سرعت اینترنت 2707 2017-03
آدرس های IP 1971 2017-03
شاخص رقابتی 37.53 2018-12
رتبه رقابتی 136 2018-12
شاخص فساد مالی 22 2017-12
رتبه فساد مالی 157 2017-12
آسانی کسب و کار 168 2018-12
تولید الکتریسیته 19.69 2018-07