شاخص یاب

بوروندی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.7 2012-12
نرخ تورم -5.6 2018-09
نرخ بهره 5.13 2018-07
موازنه تجاری -78936 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1779 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 3.48 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 213 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 702 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.7 % 2012-12
جمعیت 10.9 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 575800 BIF/Month 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 234400 BIF/Month 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135200 BIF/Month 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 98300 BIF/Month 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -5.6 % 2018-09
تورم مواد غذایی -15.6 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 119 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 نقاط شاخص 2018-09
قیمت صادرات 130 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 88.18 نقاط شاخص 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) -1.8 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.13 % 2018-07
عرضه پول M0 553180 BIF - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک 2170060 BIF - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 1382949 BIF - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 130920 BIF - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 1093022 BIF - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 1474812 BIF - میلیون 2018-06
عرضه پول M3 1637011 BIF - میلیون 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -78936 BIF - میلیون 2018-06
صادرات 19855 BIF - میلیون 2018-06
واردات 98791 BIF - میلیون 2018-06
حساب جاری -352 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.6 % 2017-12
ذخایر طلا 0.03 تن 2018-06
بدهی خارجی 793609 BIF - میلیون 2018-07
رابطه مبادله 148 نقاط شاخص 2018-03
شاخص تروریسم 5.64 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.4 % 2017-12
بودجه دولت -8.2 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 56.3 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -15.4 % 2018-06
سرعت اینترنت 2707 KBps 2017-03
آدرس های IP 1971 IP 2017-03
شاخص رقابتی 37.53 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 136 2018-12
شاخص فساد مالی 22 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 157 2017-12
آسانی کسب و کار 168 2018-12
تولید الکتریسیته 19.34 گیگاوات ساعت 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 193 mm 2015-12
درجه حرارت 21.08 celsius 2015-12