بوروندی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1739 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 3.01 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 218 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 721 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.7 % 2012-12
جمعیت 10.5 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 13.9 % 2017-08
تورم مواد غذایی 22.7 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 نقاط شاخص 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.17 % 2017-05
عرضه پول M0 430175 BIF - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 4 % 1988-12
ذخایر ارزی 213212 BIF - میلیون 2017-05
عرضه پول M1 637001 BIF - میلیون 2016-04
عرضه پول M2 1220453 BIF - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 1324592 BIF - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -81065 BIF - میلیون 2017-05
صادرات 18095 BIF - میلیون 2017-05
واردات 99160 BIF - میلیون 2017-05
حساب جاری -371 USD - میلیون 2015-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.7 % 2016-12
ذخایر طلا 0.03 تن 2017-03
شاخص تروریسم 5.42 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.2 % 2016-12
بودجه دولت 9 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 64.9 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -16.9 % 2017-03
شاخص رقابتی 3.21 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 129 2018-12
شاخص فساد مالی 20 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 159 2016-12
آسانی کسب و کار 157 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12