شاخص یاب

بوروندی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.7 2012-12
نرخ تورم -2.3 2018-08
نرخ بهره 6.16 2018-04
موازنه تجاری -81045 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1769 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 3.48 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 213 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 702 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.7 % 2012-12
جمعیت 10.9 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 575800 BIF/Month 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 234400 BIF/Month 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135200 BIF/Month 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 98300 BIF/Month 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -2.3 % 2018-08
تورم مواد غذایی -10.8 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 119 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 130 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 88.18 نقاط شاخص 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) -1.1 % 2018-08
قیمت تولید 140 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.16 % 2018-04
عرضه پول M0 539615 BIF - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 2061081 BIF - میلیون 2018-04
ترازنامه بانک مرکزی 1296032 BIF - میلیون 2018-04
ذخایر ارزی 155217 BIF - میلیون 2018-04
عرضه پول M1 887054 BIF - میلیون 2017-04
عرضه پول M2 1403457 BIF - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 1562759 BIF - میلیون 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -81045 BIF - میلیون 2018-04
صادرات 22222 BIF - میلیون 2018-04
واردات 103267 BIF - میلیون 2018-04
حساب جاری -352 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.6 % 2017-12
ذخایر طلا 0.03 تن 2018-03
بدهی خارجی 803786 BIF - میلیون 2018-04
رابطه مبادله 148 نقاط شاخص 2018-03
شاخص تروریسم 5.64 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.4 % 2017-12
بودجه دولت -8.2 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 56.3 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4.1 % 2018-04
سرعت اینترنت 2707 KBps 2017-03
آدرس های IP 1971 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.21 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 129 2018-12
شاخص فساد مالی 22 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 157 2017-12
آسانی کسب و کار 164 2017-12
تولید الکتریسیته 19.09 گیگاوات ساعت 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 193 mm 2015-12
درجه حرارت 21.08 celsius 2015-12