بلغارستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2017-06
نرخ بیکاری 6.73 2017-07
نرخ تورم 1.4 2017-08
نرخ بهره 0 2017-09
موازنه تجاری 138 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.4 2017-07
بازارها آخرین مرجع
پول 1.64 2017-09
بازار سهام 679 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.75 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 52.4 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 21238 BGN - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3331 BGN - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 7929 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17709 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 843 BGN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 929 BGN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5221 BGN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3026 BGN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4530 BGN - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.73 % 2017-07
افراد شاغل 3172 هزار 2017-06
افراد بیکار 221 هزار 2017-07
نرخ بیکاری بلند مدت 3.7 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 13.7 % 2017-07
هزینه های کار 136 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 18466 2016-12
دستمزد 1027 BGN / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 235 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 7.1 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 61 2017-12
سن بازنشستگی مردان 64 2017-12
تغییر اشتغال 0.1 % 2017-06
نرخ اشتغال 52.2 % 2017-06
استخدام تمام وقت 2903 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 55.8 % 2017-06
هزینه زندگی خانواده 1002 BGN / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 767 BGN / ماه 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 64.4 هزار 2017-03
بهره وری 111 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1140 BGN / ماه 2016-06
دستمزد در تولید 926 BGN / ماه 2017-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 631 BGN / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6611 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 99.32 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم -0.5 % 2017-08
قیمت تولید 110 نقاط شاخص 2017-07
قیمت صادرات 103 نقاط شاخص 2017-03
قیمت واردات 105 نقاط شاخص 2017-03
CPI Housing Utilities 14523 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7372 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 2.5 % 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 4.7 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی -0.08 % 2017-09
عرضه پول M0 13362 BGN - میلیون 2017-07
عرضه پول M1 43968 BGN - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 81862 BGN - میلیون 2017-07
عرضه پول M3 81934 BGN - میلیون 2017-07
ذخایر ارزی 47808 BGN - میلیون 2017-08
نرخ بهره سپرده 0.2 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 7902 BGN - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 31344285 BGN Thousand 2017-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 138 BGN - میلیون 2017-07
صادرات 4605 BGN - میلیون 2017-07
واردات 4466 BGN - میلیون 2017-07
حساب جاری 1141 EUR - میلیون 2017-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.2 % 2016-12
بدهی خارجی 34615 EUR - میلیون 2017-06
گردش سرمایه 38.5 EUR - میلیون 2017-06
حواله 77.5 EUR - میلیون 2017-04
ورود توریست 2022127 2017-07
ذخایر طلا 40.35 تن 2017-06
تولید نفت خام 1 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26.8 EUR - میلیون 2017-04
شاخص تروریسم 1.63 2015-12
فروش اسلحه 4 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.4 % 2017-07
بودجه دولت 0 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 198 BGN - میلیون 2017-07
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.5 % 2016-12
بدهی های دولت 12622 EUR - میلیون 2017-07
درخواست پناهندگی 230 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 52.55
هزینه های مالی 2619 BGN - میلیون 2017-07
درآمدهای دولت 2828 BGN - میلیون 2017-07
هزینه های دولت 1930 BGN - میلیون 2017-06
مخارج نظامی 756 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 26.4 2017-08
تولید صنعتی 4.2 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 % 2017-07
تولید صنعتی 6.3 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 74.6 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار 473 BGN - میلیون 2017-06
شاخص رقابتی 4.44 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 50 2017-12
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 75 2016-12
آسانی کسب و کار 39 2016-12
تولید الکتریسیته 3726 گیگاوات ساعت 2017-07
استخراج معدن -0.8 % 2017-07
تولید فولاد 50 هزار تن 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.4 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.4 % 2017-07
تسهیلات اعتباری خریدار 19232 میلیون - BGL 2017-07
هزینه های مصرف کننده 16288 BGN - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 1.21 USD / لیتر 2017-08
بدهی خانوار به درآمد 36.85 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 7.9 % 2017-07
شاخص مسکن 112 نقاط شاخص 2017-03
جواز ساختمان 1122 واحد 2016-12
نرخ مالکیت مسکن 82.3 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 720 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 31 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.1 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.9 % 2016-12