بوتان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 65.04 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 2.24 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2751 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8106 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.5 % 2016-12
جمعیت 0.77 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.45 % 2017-06
تورم مواد غذایی 7.66 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 % 2017-09
نرخ بهره سپرده 4 % 2016-12
عرضه پول M1 65004 BTN - میلیون 2017-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -35829 میلیون - BTN 2016-12
صادرات 32704 میلیون - BTN 2016-12
واردات 68533 میلیون - BTN 2016-12
حساب جاری -41212 BTN - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -31.2 % 2016-12
درآمد گردشگری 3.1 USD - میلیون 2017-08
شاخص تروریسم 0.12 2015-12
ورود توریست 4239 2017-08
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 119 % 2016-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 40
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 4.1 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 82 2018-12
شاخص فساد مالی 65 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 27 2016-12
آسانی کسب و کار 73 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 50 % 2016-12