بوتان

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 67.72 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 2.24 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2751 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8106 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.5 % 2017-12
جمعیت 0.77 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.96 % 2017-12
تورم مواد غذایی 6.76 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 % 2018-04
نرخ بهره سپرده 4 % 2016-12
عرضه پول M1 63486 BTN - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -31136 میلیون - BTN 2017-12
صادرات 36872 میلیون - BTN 2017-12
واردات 68008 میلیون - BTN 2017-12
حساب جاری -36342 BTN - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.44 % 2017-12
درآمد گردشگری 11.9 USD - میلیون 2017-11
شاخص تروریسم 0.04 2016-12
ورود توریست 5836 2017-11
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 109 % 2017-12
بودجه دولت -4.1 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 40
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3426 KBps 2017-03
آدرس های IP 3582 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.1 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 82 2018-12
شاخص فساد مالی 67 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 26 2017-12
آسانی کسب و کار 75 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 50 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 18.37 celsius 2013-08