شاخص یاب

بوتان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.5 2017-12
نرخ تورم 1.4 2018-08
نرخ بهره 6 2018-10
موازنه تجاری -9979 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 109 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 72.86 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 2.51 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2956 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8709 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7786 BTN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9980 BTN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5453 BTN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1927 BTN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4052 BTN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25466 BTN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6564 BTN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10469 BTN - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.5 % 2017-12
جمعیت 0.81 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 2.7 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-08
قیمت تولید 126 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 4.4 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 % 2018-10
نرخ بهره سپرده 4 % 2016-12
ذخایر ارزی 1111 USD - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 65586 BTN - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 114041 BTN - میلیون 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -9979 BTN - میلیون 2018-03
صادرات 7329 BTN - میلیون 2018-03
واردات 17308 BTN - میلیون 2018-03
حساب جاری -36342 BTN - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.44 % 2017-12
درآمد گردشگری 3.1 USD - میلیون 2018-08
بدهی خارجی 2505 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 23.8 BTN - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0.04 2016-12
ورود توریست 3301 2018-08
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 109 % 2017-12
بودجه دولت -4.1 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 40
هزینه های مالی 54380 BTN - میلیون 2017-12
ارزش بودجه دولت -6490 BTN - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 47890 BTN - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3426 KBps 2017-03
آدرس های IP 3582 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.1 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 82 2018-12
شاخص فساد مالی 67 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 26 2017-12
آسانی کسب و کار 81 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 15.4 BTN - میلیون 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 50 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 18.37 celsius 2013-08