شاخص یاب

بوتان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 71.29 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8 2017-12
نرخ بیکاری 2.5 2017-12
نرخ تورم 2.7 2018-11
نرخ بهره 6 2018-12
موازنه تجاری -9979 2018-03
حساب جاری -36342 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.44 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 109 2017-12
بودجه دولت -4.1 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8 2017-12
تولید ناخالص داخلی 2.51 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2956 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8709 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7786 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9980 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5453 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1927 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4052 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25466 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6564 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10469 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.5 2017-12
جمعیت 0.81 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.7 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139 2018-11
تورم مواد غذایی 3.8 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2018-11
قیمت تولید 125 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 3.9 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 2018-12
نرخ بهره سپرده 4 2016-12
ذخایر ارزی 1107 2018-08
عرضه پول M1 64022 2018-08
عرضه پول M2 113027 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -9979 2018-03
حساب جاری -36342 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.44 2017-12
صادرات 7329 2018-03
واردات 17308 2018-03
درآمد گردشگری 5.5 2018-09
بدهی خارجی 2505 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 23.8 2018-03
شاخص تروریسم 0.04 2016-12
ورود توریست 4352 2018-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 109 2017-12
بودجه دولت -4.1 2017-12
ارزیابی اعتبار 40
هزینه های مالی 54380 2017-12
ارزش بودجه دولت -6490 2017-12
درآمدهای دولت 47890 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 50 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3426 2017-03
آدرس های IP 3582 2017-03
شاخص رقابتی 4.1 2018-12
رتبه رقابتی 82 2018-12
شاخص فساد مالی 67 2017-12
رتبه فساد مالی 26 2017-12
آسانی کسب و کار 81 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 15.4 2017-12