بوتان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 64.10 65.58 66.23 66.88 67.53 74.67
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50 9.5 9.5 8.6 8.6 6.9
تولید ناخالص داخلی 2.24 2.27 2.33 2.35 2.37 2.64
تولید ناخالص داخلی سرانه 2751.20 2804 2835 2857 2880 3121
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8105.80 8244 8330 8392 8453 9152
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 2.50 2.4 2.4 2.6 2.6 3
جمعیت 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 0.8
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 5.45 5.5 5.3 5.6 5.6 3.3
تورم مواد غذایی 7.66 6.9 6.08 5.67 5.78 6.27
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
نرخ بهره سپرده 4.00 4.16 4.27 4.23 4.19 4.11
عرضه پول M1 53696.10 58160 57877 57789 57792 57802
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -35828.70 -36478 -39274 -38869 -38464 -36517
صادرات 32704.50 33055 31899 32185 32472 32789
واردات 68533.20 70942 72729 73629 74530 82696
حساب جاری -41211.80 -40496 -41000 -41210 -41421 -40004
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -31.20 -32 -32 -25 -25 -12
درآمد گردشگری 13.10 7.44 6.77 7.07 7.18 7.48
ورود توریست 8583.00 5528 4553 5310 4748 4980
شاخص تروریسم 0.12 0.2 0.18 0.17 0.16 0.16
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118.60 120 120 124 124 100
بودجه دولت -3.20 -1.95 -2.95 -2.83 -2.7 -1.67
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
آسانی کسب و کار 73.00 79 80 89 99 149
شاخص رقابتی 3.87 3.79 3.79 3.81 3.81 3.79
رتبه رقابتی 97.00 103 103 106 107 105
شاخص فساد مالی 65.00 65 65 65 65 65
رتبه فساد مالی 27.00 25 23 24 25 29
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 50.00 50 50 50 50 50