شاخص یاب

بوتان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 68.44
69.38 70.13 70.9 71.67 74.85
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.00
8.82 8.6 9.35 9.3 6.9
تولید ناخالص داخلی 2.51
2.7 2.7 2.9 2.9 3.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 2955.81
3009 3009 3106 3106 3232
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8708.60
8914 8914 9152 9152 9502
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.50
2.35 2.6 2.8 2.35 3
جمعیت 0.81
0.81 0.81 0.81 0.81 0.82
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.94
3.5 4.8 3.8 4.2 3.3
تورم مواد غذایی 6.82
6.98 7.08 7 6.96 6.95
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 6.00
6 6 6 6 6
نرخ بهره سپرده 4.00
4 4 4 4 4
عرضه پول M1 63486.00
66329 67465 68603 69741 81116
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -31136.40
-34237 -40000 -32997 -34045 -33000
صادرات 36872.02
37004 40000 38568 38724 47000
واردات 68008.38
71241 80000 71565 72769 80000
حساب جاری -36341.50
-35624 -33250 -33453 -33656 -33199
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.44
-25 -25 -19 -19 -12
درآمد گردشگری 7.00
5.27 8.1 5.24 8.01 6.95
شاخص تروریسم 0.04
0.08 0.05 0.04 0.04 0.04
ورود توریست 2944.00
5900 4600 5500 4900 5100
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108.64
124 124 110 110 100
بودجه دولت -4.10
-2.48 -2.23 -1.06 0.11 -0.35
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 3426.37
3999 4092 4183 4275 5100
آدرس های IP 3582.00
3695 3697 3714 3728 3787
آسانی کسب و کار 75.00
84 85 86 88 99
شاخص رقابتی 4.10
3.87 3.87 3.96 4 3.91
رتبه رقابتی 82.00
97 97 91 89 95
شاخص فساد مالی 67.00
66 66 67 67 69
رتبه فساد مالی 26.00
26 26 26 26 26
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 50.00
50 50 50 50 50
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 18.37
17.33 8.67 6.27 13.31 12.1