شاخص یاب

بوتان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 2.50 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5
نرخ تورم 1.40 4.2 3.8 4.3 4.5 4.8
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
موازنه تجاری -9979.30 -6600 -8900 -10100 -8300 -9000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108.64 124 110 110 110 100
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 72.28
73.23 73.53 73.85 74.15 75.41
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.00
5.8 4.9 4.9 4.9 6.9
تولید ناخالص داخلی 2.51
2.7 2.9 2.9 2.9 3.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 2955.81
3009 3106 3106 3106 3232
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8708.60
8914 9152 9152 9152 9502
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7786.00
7990 8300 8300 8300 8800
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9979.70
11200 12500 12500 12500 13400
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5452.90
5680 5800 5800 5800 5950
تولید ناخالص داخلی از معادن 1927.30
2100 2350 2350 2350 2600
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4052.30
4250 4500 4500 4500 4700
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25466.30
27500 29800 29800 29800 31000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6563.90
7100 7650 7650 7650 8000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10469.30
10700 10950 10950 10950 11200
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 2.50
2.4 2.4 2.4 2.4 2.5
جمعیت 0.81
0.82 0.83 0.83 0.83 0.84
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.40
4.2 3.8 4.3 4.5 4.8
قیمت تولید 126.10
128 133 135 135 144
تغییر قیمت تولید کننده 4.40
6.8 7.1 6.7 6.8 7.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136.20
141 141 141 145 155
تورم مواد غذایی 2.70
7.1 4.74 6.6 6.9 6.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
1.7 0 0.1 2.6 1.5
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 6.00
6 6 6 6 6
نرخ بهره سپرده 4.00
4 4 4 4 4
عرضه پول M1 65585.60
63766 66798 66490 68060 69825
عرضه پول M2 114041.40
110500 111900 114000 115300 121000
ذخایر ارزی 1110.90
1020 1027 1022 1019 1078
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -9979.30
-6600 -8900 -10100 -8300 -9000
صادرات 7329.20
10100 8200 7500 9550 10500
واردات 17308.50
16700 17100 17600 17850 19500
حساب جاری -36341.50
-35000 -32500 -32500 -32500 -29500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.44
-23.5 -18.8 -18.8 -18.8 -14.3
درآمد گردشگری 3.10
7.4 10.9 8.6 6.1 6.74
شاخص تروریسم 0.04
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
ورود توریست 3301.00
2105 1301 1430 1897 4800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 23.80
51.7 50.8 45.2 50.2 84.5
بدهی خارجی 2505.40
2670 2920 2920 2920 3200
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108.64
124 110 110 110 100
بودجه دولت -4.10
-2.4 -1.1 -1.1 -1.1 -0.3
هزینه های مالی 54380.40
57300 59900 59900 59900 61700
ارزش بودجه دولت -6490.40
-1122 1736 1736 1736 -2831
درآمدهای دولت 47890.10
48500 50400 50400 50400 52140
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 3426.37
3780 3900 3991 4066 4500
آدرس های IP 3582.00
3707 3714 3728 3740 3787
آسانی کسب و کار 81.00
77 81 81 81 85
شاخص رقابتی 4.10
4.6 4.6 4.6 4.6 7.1
رتبه رقابتی 82.00
82 82 82 82 82
شاخص فساد مالی 67.00
67 67 67 67 67
رتبه فساد مالی 26.00
26 26 26 26 26
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 15.40
15.7 16.2 16.2 16.2 15.5
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 50.00
50 50 50 50 50
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 18.37
8.67 6.27 13.31 11.6 12.1