بوتان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 67.72
65.79 66.43 67.08 67.74 70.44
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.00
8.6 8 8.6 8 6.9
تولید ناخالص داخلی 2.24
2.2 2.25 2.3 2.6 2.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 2751.20
2769 3009 2827 3106 3194
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8105.80
8159 8244 8330 9152 9410
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 2.50
2.6 2.5 2.6 2.8 3
جمعیت 0.77
0.77 0.77 0.77 0.77 0.78
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 3.96
5.6 5.5 4.8 3.8 3.3
تورم مواد غذایی 6.76
6.78 6.8 6.78 6.75 6.69
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 6.00
6 6 6 6 6
نرخ بهره سپرده 4.00
4.06 4.17 4.28 4.24 4.11
عرضه پول M1 63486.00
61031 60587 60645 60814 61252
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -31136.40
-35674 -33084 -40000 -31132 -33000
صادرات 36872.02
35027 36183 40000 37084 47000
واردات 68008.38
70701 69267 80000 68216 80000
حساب جاری -36341.50
-36342 -36342 -36342 -36342 -36342
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.44
-25 -25 -25 -19 -12
درآمد گردشگری 11.90
4.71 5.11 4.78 5.02 4.92
شاخص تروریسم 0.04
0.61 0.71 0.81 0.86 1.76
ورود توریست 5836.00
3500 3900 3700 3700 3700
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108.64
124 124 124 110 100
بودجه دولت -4.10
-2.4 -1.88 -1.36 -1.57 -3.53
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 3426.37
3324 3293 3241 3193 2706
آدرس های IP 3582.00
3500 3475 3451 3429 3272
آسانی کسب و کار 75.00
84 84 85 86 99
شاخص رقابتی 4.10
3.87 3.87 3.87 4 3.91
رتبه رقابتی 82.00
97 97 97 89 95
شاخص فساد مالی 67.00
64 65 65 65 61
رتبه فساد مالی 26.00
29 29 30 30 37
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 50.00
50 50 50 50 50
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 18.37
14.99 17.33 8.67 6.27 12.1