بوتان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 64.70
64.09 64.69 65.3 65.91 68.42
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50
8.6 8.6 7.37 8.6 6.9
تولید ناخالص داخلی 2.24
2.17 2.25 2.32 2.4 2.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 2751.20
2724 2765 2806 2846 3169
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8105.80
8028 8145 8263 8381 9234
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 2.50
2.6 2.6 2.4 2.6 3
جمعیت 0.77
0.77 0.77 0.77 0.78 0.79
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 5.18
5.6 5.6 6.6 4.8 3.3
تورم مواد غذایی 7.13
6.69 6.77 6.8 6.78 6.7
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 6.00
6 6 6 6 6
نرخ بهره سپرده 4.00
4.18 4.18 4.17 4.17 4.7
عرضه پول M1 61885.10
60382 59949 59621 59332 56212
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -35828.70
-29022 -31819 -34615 -37412 -34134
صادرات 32704.50
34736 33727 32717 31708 27511
واردات 68533.20
66330 68187 70044 71901 78053
حساب جاری -41211.80
-37444 -38614 -39784 -40954 -36844
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -31.20
-25 -25 -25 -25 -12
درآمد گردشگری 11.90
5.1 4.71 5.11 4.78 4.92
شاخص تروریسم 0.04
0.52 0.61 0.71 0.81 1.89
ورود توریست 5836.00
4500 3500 3900 3700 3700
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118.60
124 124 124 124 100
بودجه دولت -3.20
-0.9 -1.77 -2.64 -3.52 -3.29
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 3426.37
3356 3324 3293 3241 2872
آدرس های IP 3582.00
3525 3500 3475 3451 3272
آسانی کسب و کار 75.00
84 84 84 85 99
شاخص رقابتی 4.10
3.87 3.87 3.87 3.87 3.91
رتبه رقابتی 82.00
97 97 97 97 95
شاخص فساد مالی 65.00
64 63 63 62 55
رتبه فساد مالی 27.00
30 30 29 29 39
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 50.00
50 50 50 50 50
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 18.37
6.26 14.99 17.33 8.67 12.1