بوتان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 65.02 64.74 64.08 63.43 62.77 55.58
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50 9.5 8.6 8.6 8.85 6.9
تولید ناخالص داخلی 2.24 2.4 2.42 2.45 2.47 2.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 2751.20 2846 2870 2893 2916 3102
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8105.80 8381 8446 8511 8576 9072
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 2.50 2.4 2.6 2.6 2.3 3
جمعیت 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 0.79
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 5.45 5.3 5.6 5.6 5.5 3.3
تورم مواد غذایی 7.66 6.9 6.8 6.85 6.87 6.73
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
نرخ بهره سپرده 4.00 4.17 4.21 4.25 4.3 4.6
عرضه پول M1 65003.80 62450 62080 61778 61500 59155
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -35828.70 -37412 -37013 -36614 -36215 -34134
صادرات 32704.50 31708 31608 31507 31407 28547
واردات 68533.20 71901 72514 73128 73741 77725
حساب جاری -41211.80 -40954 -40803 -40652 -40500 -36844
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -31.20 -32 -25 -25 -16.93 -12
درآمد گردشگری 3.10 4.58 4.98 4.71 4.89 4.82
ورود توریست 4239.00 3700 3600 3600 3600 3600
شاخص تروریسم 0.12 0.53 0.67 0.8 0.93 1.88
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118.60 120 124 124 123 100
بودجه دولت -3.20 -3.52 -3.1 -2.69 -2.27 -2.85
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
آسانی کسب و کار 73.00 80 89 99 109 149
شاخص رقابتی 4.10 3.87 3.87 3.87 3.87 3.94
رتبه رقابتی 82.00 97 97 97 97 93
شاخص فساد مالی 65.00 62 62 61 61 56
رتبه فساد مالی 27.00 29 30 31 32 38
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 50.00 50 50 50 50 50