بنین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 526.40
574 591 608 625 700
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50
5.2 5.2 4.6 5.53 5.8
تولید ناخالص داخلی 8.58
8.45 8.5 8.55 8.6 7.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 837.30
830 833 837 841 834
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2010.00
1990 1995 2001 2006 1992
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4094.80
3979 4017 4054 4092 3837
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 855.40
877 867 858 849 797
تولید ناخالص داخلی از ساخت 874.40
793 817 840 864 777
تولید ناخالص داخلی از معادن 14.70
11.76 11.98 12.19 12.41 8.89
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 315.90
321 320 318 317 301
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1510.50
1505 1507 1509 1511 1422
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 1.00
1 1 1 1 1
جمعیت 11.19
11.24 11.33 11.41 11.49 12.77
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 3.00
2.1 2.2 2.5 2.4 1.61
تورم مواد غذایی 4.90
3.37 2.9 2.59 2.42 2.18
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.90
113 113 112 112 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.50
114 114 113 113 110
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4
نرخ بهره سپرده 7.11
7.17 7.33 7.5 7.66 8.51
نرخ بهره بین بانکی 6.04
5.28 5.27 5.25 5.23 5.2
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -177.26
-255 -209 -232 -260 -208
صادرات 165.84
67.34 119 118 77.87 83.92
واردات 343.10
343 337 335 335 297
حساب جاری -744.72
-748 -728 -708 -688 -658
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.10
-8 -8 -6.22 -8 -5
شاخص تروریسم 0.00
0.05 0.05 0.05 0.05 0.06
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.20
19 19 25.67 19 20
بودجه دولت -6.20
-4.98 -4.69 -4.39 -4.1 -2.02
مخارج نظامی 96.40
95.38 95.93 96.48 97.03 91.78
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 1516.62
1468 1468 1429 1404 1168
آدرس های IP 5580.00
5158 5071 4990 4914 4352
شاخص اقتصادی مقدم 0.70
0.57 0.53 0.51 0.5 0.49
آسانی کسب و کار 151.00
153 151 150 149 164
استفاده از ظرفیت 62.30
64.84 67.57 66.4 67.18 66.43
شاخص رقابتی 3.47
3.49 3.49 3.49 3.49 3.51
رتبه رقابتی 120.00
122 122 122 122 117
شاخص فساد مالی 36.00
35 35 35 35 32
رتبه فساد مالی 95.00
91 93 94 95 96
تولید صنعتی 39.70
-1.37 -18.24 -16.52 -5.46 1.5
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 16.80
1.5 -0.82 4.51 -12.37 2.98
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 25.99
28.29 28.47 25.5 26.69 27.85