شاخص یاب

بنین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 560.01
587 609 631 653 753
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50
5.5 5.53 5.5 5.5 5.8
تولید ناخالص داخلی 9.27
9.3 9.3 9.4 9.4 9.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 859.95
899 899 907 907 916
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2064.24
2100 2100 2178 2178 2200
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4094.80
4320 4321 4320 4320 4835
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 855.40
902 903 902 902 1010
تولید ناخالص داخلی از ساخت 874.40
922 923 922 922 1033
تولید ناخالص داخلی از معادن 14.70
15.51 15.51 15.51 15.51 17.36
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 315.90
333 333 333 333 373
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1510.50
1594 1594 1594 1594 1784
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.50
2.5 2.5 2.5 2.5 2
جمعیت 11.50
11.72 11.8 11.87 11.95 12.72
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.80
0.9 2.4 1.6 0.9 1.61
تورم مواد غذایی 1.80
1.47 1.22 1.14 1.1 1.06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.60
112 117 113 115 120
CPI مسکن آب و برق 113.90
114 114 114 114 114
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.70
114 118 117 119 122
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 6.93
6.93 6.93 6.93 6.93 6.93
نرخ بهره بین بانکی 5.08
5.08 5.08 5.08 5.08 5.08
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -190.39
-343 -332 -253 -249 -308
صادرات 147.15
106 96.37 145 163 116
واردات 337.54
450 438 398 412 424
حساب جاری -808.74
-768 -769 -812 -855 -931
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.10
-8 -8 -7 -7 -5
شاخص تروریسم 0.00
0.04 0.04 0.05 0.05 0.07
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.20
19 19 23 23 20
بودجه دولت -5.80
-5.45 -5.4 -5.33 -5.27 -4.86
مخارج نظامی 112.26
97.58 99.41 104 110 126
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 1516.62
1501 1534 1534 1519 1530
آدرس های IP 5580.00
5086 5035 4990 4951 4749
شاخص اقتصادی مقدم 0.80
0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
آسانی کسب و کار 151.00
150 149 150 152 164
استفاده از ظرفیت 57.90
58.45 60.59 57.57 60.57 60.27
شاخص رقابتی 3.47
3.5 3.5 3.54 3.56 3.43
رتبه رقابتی 120.00
123 123 118 116 120
شاخص فساد مالی 39.00
38 38 38 37 35
رتبه فساد مالی 85.00
84 82 82 82 83
تولید صنعتی 5.40
1.58 16.31 30.39 27.94 10.01
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.40
20.13 20.23 37.91 3.57 16.87
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 25.99
25.5 26.69 28.35 27.81 27.85