شاخص یاب

بنین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 552.98
564 570 575 581 606
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80
5.5 5.53 5.5 5.5 5.8
تولید ناخالص داخلی 9.27
9.3 9.3 9.4 9.4 9.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 859.95
899 899 907 907 916
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2064.24
2100 2100 2178 2178 2200
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4323.80
4320 4563 4562 4562 5106
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 900.20
916 950 950 950 1063
تولید ناخالص داخلی از ساخت 943.50
907 996 995 995 1114
تولید ناخالص داخلی از معادن 15.00
14.14 15.83 15.83 15.83 17.71
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 314.00
333 331 331 331 371
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1593.00
1597 1681 1681 1681 1881
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.50
2.5 2.5 2.5 2.5 2
جمعیت 11.50
11.72 11.8 11.87 11.95 12.72
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم -0.90
0.2 0.7 0.9 1 1.61
تورم مواد غذایی -5.10
1.42 1.13 1.18 1.17 1.17
نرخ تورم (ماهانه) -0.60
0.01 0.09 0.04 0.07 0.06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.60
111 115 112 115 118
CPI مسکن آب و برق 113.80
113 114 114 114 114
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.40
113 116 116 119 120
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 6.93
6.93 6.93 6.93 6.93 6.93
نرخ بهره بین بانکی 4.44
4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -190.39
-343 -332 -253 -249 -308
صادرات 147.15
106 96.37 145 163 116
واردات 337.54
450 438 398 412 424
حساب جاری -808.74
-768 -769 -812 -855 -931
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.00
-8 -8 -7 -7 -5
شاخص تروریسم 0.00
0.04 0.04 0.05 0.05 0.07
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.10
19 19 23 23 20
بودجه دولت -5.80
-5.45 -5.4 -5.33 -5.27 -4.86
مخارج نظامی 112.26
97.58 99.41 104 110 126
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 1516.62
1501 1534 1534 1519 1530
آدرس های IP 5580.00
5086 5035 4990 4951 4749
شاخص اقتصادی مقدم 0.80
0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
آسانی کسب و کار 151.00
150 149 150 152 164
استفاده از ظرفیت 57.00
58.45 60.59 57.57 60.57 60.27
شاخص رقابتی 3.47
3.5 3.5 3.54 3.56 3.43
رتبه رقابتی 120.00
123 123 118 116 120
شاخص فساد مالی 39.00
38 38 38 37 35
رتبه فساد مالی 85.00
84 82 82 82 83
تولید صنعتی -9.60
1.58 16.31 30.39 27.94 10.01
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.40
20.13 20.23 37.91 3.57 16.87
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 25.99
25.5 26.69 28.35 27.81 27.85