شاخص یاب

بنین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 574.65
569 575 581 587 612
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80
6.1 6 6.2 6.3 5.8
تولید ناخالص داخلی 9.27
9.3 9.4 9.4 9.4 9.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 859.95
899 907 907 907 916
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2064.24
2100 2178 2178 2178 2200
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4323.80
4583 4592 4596 4886 5169
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 900.20
954 956 957 1017 1076
تولید ناخالص داخلی از ساخت 943.50
1000 1002 1003 1066 1128
تولید ناخالص داخلی از معادن 15.00
15.9 15.93 15.95 16.95 17.93
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 314.00
333 333 334 355 375
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1593.00
1689 1692 1693 1800 1904
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 2.50
2.5 2.5 2.5 2.5 2
جمعیت 11.50
11.8 11.87 11.95 12.03 12.72
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم -0.90
0.7 0.9 1 1.1 1.61
تورم مواد غذایی -5.10
-1.5 2 2 2.5 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.60
0.1 0.02 0.06 0.04 0.05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.00
112 115 114 116 118
CPI مسکن آب و برق 114.30
114 114 114 114 114
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121.20
116 119 121 118 120
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 6.93
6.93 6.93 6.93 6.93 6.93
نرخ بهره بین بانکی 4.44
4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -190.39
-332 -253 -249 -314 -308
صادرات 147.15
96.37 145 163 117 116
واردات 337.54
438 398 412 431 424
حساب جاری -808.74
-769 -812 -855 -897 -931
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.00
-8 -7 -7 -7 -5
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.10
19 23 23 23 20
بودجه دولت -5.80
-5.8 -4.97 -4.97 -4.97 -5.8
مخارج نظامی 112.26
99.41 104 110 115 126
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 1516.62
1534 1534 1519 1537 1530
آدرس های IP 5580.00
5035 4990 4951 4917 4749
آسانی کسب و کار 153.00
148 153 155 157 156
استفاده از ظرفیت 57.00
57.34 58.37 58.38 58.08 57.82
شاخص رقابتی 44.40
44.9 44.9 44.9 44.9 47.4
رتبه رقابتی 123.00
123 123 123 123 123
شاخص فساد مالی 39.00
39 39 39 39 39
رتبه فساد مالی 85.00
85 85 85 85 85
تولید صنعتی -9.60
20.16 31.07 26.06 9.96 14.06
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.00
0.73 17.34 10.32 8.91 10.78
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 25.99
26.69 28.35 27.81 27.81 27.85