بنین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 577.80
545 563 581 600 681
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50
5.2 4.9 5.53 4.8 5.8
تولید ناخالص داخلی 8.58
8.9 9.05 9.2 9.3 9.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 837.30
831 860 838 871 877
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2010.00
1996 2004 2013 2090 2106
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4094.80
4308 4295 4529 4291 5067
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 855.40
900 897 946 896 1059
تولید ناخالص داخلی از ساخت 874.40
920 917 967 916 1082
تولید ناخالص داخلی از معادن 14.70
15.46 15.42 16.26 15.41 18.19
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 315.90
332 331 349 331 391
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1510.50
1589 1585 1671 1583 1869
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 1.00
1 1 1 1 1
جمعیت 11.50
11.31 11.39 11.48 11.55 12.66
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.50
2.2 1.5 2.4 1.6 1.61
تورم مواد غذایی 1.40
1.17 1.9 0.61 0.87 1.03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.00
116 112 117 113 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.50
116 114 118 120 122
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 7.11
7.33 7.5 7.66 7.71 8.51
نرخ بهره بین بانکی 6.00
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -190.39
-219 -343 -332 -253 -308
صادرات 147.15
175 106 96.37 145 116
واردات 337.54
394 450 438 398 424
حساب جاری -808.74
-767 -768 -769 -812 -931
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.10
-8 -8 -8 -7 -5
شاخص تروریسم 0.00
0.04 0.04 0.04 0.05 0.07
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.20
19 19 19 23 20
بودجه دولت -5.80
-5.23 -5.04 -4.86 -4.56 -4.18
مخارج نظامی 112.26
98.74 99.75 101 102 113
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 1516.62
1549 1501 1534 1534 1530
آدرس های IP 5580.00
5071 4990 4914 4844 4352
شاخص اقتصادی مقدم 0.80
0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
آسانی کسب و کار 151.00
151 151 151 151 151
استفاده از ظرفیت 55.30
62 62 62 62 62
شاخص رقابتی 3.47
3.49 3.49 3.49 3.49 3.51
رتبه رقابتی 120.00
122 122 122 122 122
شاخص فساد مالی 39.00
37 38 38 38 35
رتبه فساد مالی 85.00
85 85 85 85 85
تولید صنعتی 26.60
-16.89 1.26 16.29 30.52 9.85
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 21.80
11.96 9.83 8.59 7.86 6.83
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 25.99
28.47 25.5 26.69 28.35 27.85