بنین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 551.00 545 540 534 529 468
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.30 5.3 5.2 5.2 4.4 5.8
تولید ناخالص داخلی 8.58 8.6 8.45 8.3 8.15 7.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 837.30 841 840 839 838 834
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2010.00 2006 2006 2006 2006 1992
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4094.80 4092 4081 4070 4060 3920
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 855.40 849 847 846 845 811
تولید ناخالص داخلی از ساخت 874.40 864 861 858 855 804
تولید ناخالص داخلی از معادن 14.70 12.41 12.17 11.93 11.69 9.3
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 315.90 317 316 316 316 308
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1510.50 1511 1508 1505 1502 1451
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 1.00 1 1 1 1 1
جمعیت 11.19 11.49 11.57 11.65 11.73 12.45
هزینه زندگی انفرادی 63300.00 63450 63450 63450 63450 63450
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 120000.00 115000 115000 115000 115000 115000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 48000.00 48000 48000 48000 48000 48000
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 3.10 2 2.1 2.2 2.3 1.61
تورم مواد غذایی 9.70 3.8 3.25 2.76 2.5 2.19
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.60 113 113 113 112 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.10 113 112 112 112 110
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4
نرخ بهره سپرده 7.11 7.66 7.71 7.76 7.81 8.51
نرخ بهره بین بانکی 5.44 5.2 5.2 5.19 5.19 5.19
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -177.26 -305 -255 -209 -232 -219
صادرات 165.84 51.67 67.34 119 118 89.61
واردات 343.10 358 343 337 335 308
حساب جاری -744.72 -688 -674 -661 -648 -696
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.10 -10 -8 -8 -6.56 -5
شاخص تروریسم 0.00 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.20 22 19 19 28.42 20
بودجه دولت -6.20 -4.1 -3.63 -3.15 -2.68 -1.56
مخارج نظامی 96.40 97.03 97.14 97.25 97.36 94.45
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص اقتصادی مقدم 0.70 0.55 0.51 0.5 0.48 0.47
آسانی کسب و کار 155.00 157 158 158 158 161
استفاده از ظرفیت 68.40 67.21 66.05 66.34 66.13 66.53
شاخص رقابتی 3.47 3.49 3.49 3.49 3.49 3.5
رتبه رقابتی 120.00 122 122 122 122 118
شاخص فساد مالی 36.00 35 34 34 34 32
رتبه فساد مالی 95.00 95 95 96 96 96
تولید صنعتی 39.40 13.12 -2.73 -11.36 -6.66 1.36
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.60 40.53 1.4 2.37 -0.97 0.05
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18