آندورا

اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 3.28 USD - میلیارد 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 38715 USD 2013-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 4.5 % 2017-12