آلبانی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.36 2017-06
نرخ بیکاری 14.3 2017-06
نرخ تورم 1.6 2017-09
نرخ بهره 1.25 2017-10
موازنه تجاری -29119 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.95 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 113 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.36 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.06 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 11.93 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 362258 ALL - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 76989 ALL - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4712 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11425 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 64139 ALL - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 38721 ALL - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22064 ALL - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 48592 ALL - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 40066 ALL - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 57258 ALL - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14.3 % 2017-06
افراد شاغل 1091 هزار 2017-06
افراد بیکار 92 هزار 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 65.9 % 2017-03
دستمزد 60500 ALL / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 24000 ALL / ماه 2017-06
جمعیت 2.88 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
نرخ اشتغال 57.3 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 26.6 % 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 5.03 % 2017-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 3.5 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.25 % 2017-10
عرضه پول M0 390563 ALL - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 438291 ALL - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 720532 ALL - میلیون 2017-08
عرضه پول M3 1250280 ALL - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک 1449317 ALL - میلیون 2017-08
نرخ بهره سپرده 0.25 % 2017-09
ترازنامه بانک مرکزی 510161 ALL - میلیون 2017-09
نرخ وام 2.25 % 2017-09
وام به بخش خصوصی 336191 ALL - میلیون 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -29119 ALL - میلیون 2017-09
صادرات 24044 ALL - میلیون 2017-09
واردات 53163 ALL - میلیون 2017-09
حساب جاری -231 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.1 % 2015-12
گردش سرمایه -86.55 EUR - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 1.57 تن 2017-06
تولید نفت خام 21 BBL/D/1K 2017-06
بدهی خارجی 7958 EUR - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 168 EUR - میلیون 2017-03
حواله 137 EUR - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 1.1 2015-12
ورود توریست 1157354 2017-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.95 % 2016-12
بودجه دولت -2.2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 101 ALL - میلیون 2017-08
هزینه های دولت 38657 ALL - میلیون 2017-03
درآمدهای دولت 284279 ALL - میلیون 2017-08
بدهی های دولت 1015366 ALL - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 284178 ALL - میلیون 2017-08
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 142 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2.8 2017-09
تولید صنعتی 13.4 % 2017-03
تغییرات موجودی انبار 192706 ALL - میلیون 2015-12
شاخص رقابتی 4.18 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 75 2018-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 83 2016-12
آسانی کسب و کار 58 2016-12
تولید صنعتی -0.7 % 2017-03
استخراج معدن 35.1 % 2017-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.14 % 2017-03
هزینه های مصرف کننده 286646 ALL - میلیون 2017-03
تسهیلات اعتباری خریدار 167320 ALL - میلیون 2017-08
قیمت گازوئیل 1.52 USD / لیتر 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 101 2017-03
میزان ساخت و ساز 24.2 % 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 27.9 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.7 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.2 % 2016-12