شاخص یاب

آلبانی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 109 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.09 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.48 2018-09
نرخ بیکاری 12.7 2018-09
نرخ تورم 1.8 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2018-12
نرخ بهره 1 2018-12
موازنه تجاری -38422 2018-12
حساب جاری -146 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.4 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.92 2017-12
بودجه دولت -2 2017-12
اطمینان کسب و کار -1.3 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.09 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.48 2018-09
تولید ناخالص داخلی 13.04 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 381253 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 93772 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4868 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11803 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66386 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36656 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25240 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 51939 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 41992 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 59907 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.7 2018-09
افراد شاغل 1152 2018-09
افراد بیکار 72 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 68.3 2018-09
دستمزد 60494 2018-09
حداقل دستمزد 26000 2019-12
جمعیت 2.87 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 59.7 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 23.2 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.8 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2018-12
قیمت تولید 104 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.83 2018-09
CPI مسکن آب و برق 105 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2018-12
تورم مواد غذایی 2.18 2018-11
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1 2018-12
عرضه پول M0 404067 2018-11
عرضه پول M1 466636 2018-11
عرضه پول M2 719997 2018-11
عرضه پول M3 1246780 2018-11
ترازنامه بانک 1485684 2018-09
نرخ بهره سپرده 0.1 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 556462 2018-10
نرخ وام 1.9 2018-10
وام به بخش خصوصی 322399 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -38422 2018-12
حساب جاری -146 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.4 2017-12
صادرات 21608 2018-12
واردات 60030 2018-12
گردش سرمایه -143 2018-09
ذخایر طلا 1.6 2018-12
تولید نفت خام 14 2018-08
بدهی خارجی 8041 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 212 2018-06
حواله 182 2018-06
شاخص تروریسم 1.49 2016-12
ورود توریست 3142318 2018-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.92 2017-12
بودجه دولت -2 2017-12
ارزش بودجه دولت 4084 2018-08
هزینه های دولت 39428 2018-06
درآمدهای دولت 293799 2018-08
بدهی های دولت 1042090 2018-09
هزینه های مالی 289714 2018-08
ارزیابی اعتبار 35
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 2017-12
مخارج نظامی 152 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -1.3 2018-12
تولید صنعتی 13.4 2018-06
تغییرات موجودی انبار 128787 2016-12
سرعت اینترنت 6793 2017-03
آدرس های IP 122132 2017-03
شاخص رقابتی 58.1 2018-12
رتبه رقابتی 76 2018-12
شاخص فساد مالی 38 2017-12
رتبه فساد مالی 91 2017-12
آسانی کسب و کار 63 2018-12
تولید صنعتی 12.9 2018-06
استخراج معدن 14.7 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.3 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.5 2018-06
هزینه های مصرف کننده 306718 2018-06
نرخ وام بانکی 4.31 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 174681 2018-09
شاخص خوشبینی اقتصادی 102 2018-09
قیمت گازوئیل 1.71 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 343 2018-09
میزان ساخت و ساز -3 2018-06