آلبانی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.65 2017-12
نرخ بیکاری 13.6 2017-12
نرخ تورم 2.1 2018-04
نرخ بهره 1.25 2018-05
موازنه تجاری -25698 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.92 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 108 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.65 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.36 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 11.93 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 367049 ALL - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 119162 ALL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4712 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11425 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 65506 ALL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35560 ALL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24360 ALL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 46763 ALL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 42206 ALL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 57108 ALL - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.6 % 2017-12
افراد شاغل 1123 هزار 2017-12
افراد بیکار 85 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.4 % 2017-12
دستمزد 61600 ALL / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 24000 ALL / ماه 2017-12
جمعیت 2.88 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 58.2 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 24.6 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-04
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 2.01 % 2017-12
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 3.1 % 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 نقاط شاخص 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.25 % 2018-05
عرضه پول M0 392310 ALL - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 443566 ALL - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 715264 ALL - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 1238423 ALL - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 1449457 ALL - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 0.25 % 2018-04
ترازنامه بانک مرکزی 503601 ALL - میلیون 2018-04
نرخ وام 2.25 % 2018-04
وام به بخش خصوصی 331652 ALL - میلیون 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -25698 ALL - میلیون 2018-04
صادرات 26704 ALL - میلیون 2018-04
واردات 52402 ALL - میلیون 2018-04
حساب جاری -295 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.1 % 2016-12
گردش سرمایه -375 EUR - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 1.6 تن 2018-03
تولید نفت خام 21 BBL/D/1K 2018-01
بدهی خارجی 7928 EUR - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 232 EUR - میلیون 2017-12
حواله 172 EUR - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 1.49 2016-12
ورود توریست 1706295 2018-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.92 % 2017-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 5195 ALL - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 43396 ALL - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 105380 ALL - میلیون 2018-03
بدهی های دولت 1036964 ALL - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 100185 ALL - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 35
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 % 2017-12
مخارج نظامی 152 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2.4 نقاط شاخص 2018-03
تولید صنعتی 3 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 128787 ALL - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 6793 KBps 2017-03
آدرس های IP 122132 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.18 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 75 2018-12
شاخص فساد مالی 38 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 91 2017-12
آسانی کسب و کار 65 2017-12
تولید صنعتی 4.5 % 2017-12
استخراج معدن 0.75 % 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.9 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.2 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 266063 ALL - میلیون 2017-12
نرخ وام بانکی 3.58 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 170264 ALL - میلیون 2018-02
شاخص خوشبینی اقتصادی 111 2017-12
قیمت گازوئیل 1.58 USD / لیتر 2018-04
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 211 2017-12
میزان ساخت و ساز 7.5 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 1.95 mm 2015-12
درجه حرارت 3.89 celsius 2015-12