شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XAU/CAD Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,984 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 28.39 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,991 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 35.39 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,981 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25.39 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,878 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 77.61 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.13%