شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XAG/TRY Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 101 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.2512 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 102 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.2512 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.2512 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 93 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.2512 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.1%