شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XAG/KRW Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / ون کره جنوبی 1173.49 1169.7 1174.2 1170.58 (0.25%) 2.88 ۰۹:۰۷:۰۵
AED/KRW 0 304.21 304.69 304.69 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/KRW 803.67 803.67 803.67 803.67 (0.43%) 3.49 ۰۳:۰۶:۰۶
ARS/KRW 0 37.25 37.33 37.32 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/KRW 283.65 283.65 283.65 283.65 (0.42%) 1.196 ۰۷:۰۶:۰۷
CAD/KRW 894.73 894.73 894.73 894.73 (0.12%) 1.05 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/KRW 0 1188.71 1188.71 1188.71 (0%) 0 ۲۹ مهر
CLP/KRW 0 1.6801 1.6855 1.6855 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/KRW 165.19 165.19 165.19 165.19 (0.58%) 0.95 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/KRW 0 173.34 173.73 173.73 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/KRW 0 1309.2 1309.2 1309.2 (0%) 0 ۲۹ مهر
GBP/KRW 1519.1 1519.1 1519.1 1519.1 (0.26%) 4 ۰۷:۰۶:۰۷
HKD/KRW 0 150.42 150.42 150.42 (0%) 0 ۲۶ مهر
HUF/KRW 0 3.9967 4.0049 4.0049 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/KRW 0 8.339 8.339 8.339 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/KRW 0 16.593 16.593 16.593 (0%) 0 ۲۶ مهر
ISK/KRW 0 10.4089 10.4345 10.4345 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/KRW 0 10.857 10.857 10.857 (0%) 0 ۲۶ مهر
MYR/KRW 0 279.94 279.94 279.94 (0%) 0 ۲۹ مهر
NZD/KRW 0 748.89 750.76 750.76 (0%) 0 ۲۹ مهر
SGD/KRW 0 860.43 860.43 860.43 (0%) 0 ۲۹ مهر
THB/KRW 0 38.708 38.839 38.708 (0%) 0 ۲۹ مهر
TWD/KRW 0 38.326 38.507 38.326 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/KRW 0 79.2266 79.2266 79.2266 (0%) 0 ۲۹ مهر
MXN/KRW 0 58.94 59.23 59.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/KRW 0 132.94 133.26 133.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/KRW 0 20.92 20.98 20.98 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/KRW 0 9.12 9.18 9.18 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/KRW 0 301.2 301.82 301.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/KRW 0 18.356 18.382 18.382 (0%) 0 ۲۹ مهر
SAR/KRW 0 297.76 298.42 298.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/KRW 0 122.79 123.1 123.1 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/KRW 0 183.79 184.68 184.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/KRW 0 0.46 0.46 0.46 (0%) 0 ۲۳ مرداد
XAG/ARS 1025.65 1025.65 1025.65 1025.65 (0.09%) 0.95 ۰۳:۰۶:۰۶
XAG/AUD 25.52 25.52 25.52 25.52 (0.31%) 0.08 ۰۳:۰۶:۰۶
XAG/CAD 22.9671 22.9671 22.9671 22.9671 (0.48%) 0.1101 ۰۷:۰۶:۰۷
CNH/KRW 166.4 166.4 166.4 166.4 (0.3%) 0.5 ۰۹:۰۶:۰۸
XAG/CNY 124.36 124.36 124.36 124.36 (0.09%) 0.11 ۰۹:۰۶:۰۸
XAU/KRW 0 17477.19 17477.19 17477.19 (0%) 0 ۲۹ مهر
XAG/HKD 0 136.8705 136.8705 136.8705 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAG/INR 0 1239.64 1239.64 1239.64 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAG/IDR 0 2467.13 2467.13 2467.13 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAG/KRW 0 207.73 207.73 207.73 (0%) 0 ۲۹ مهر
XAG/MXN 0 337.98 337.98 337.98 (0%) 0 ۲۹ مهر
XAG/RUB 0 1126.1 1126.1 1126.1 (0%) 0 ۲۹ مهر
XAG/SAR 0 66.3 66.3 66.3 (0%) 0 ۲۹ مهر
XAG/BRL 72.47 72.47 72.47 72.47 (0.18%) 0.13 ۰۷:۰۶:۰۷
XAG/CHF 0 548.0208 548.0208 548.0208 (0%) 0 ۲۹ مهر
XAG/EUR 0 15.86 15.86 15.86 (0%) 0 ۲۹ مهر
XAG/GBP 0 13.63 13.63 13.63 (0%) 0 ۲۹ مهر
XAG/JPY 0 1894.99 1894.99 1894.99 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAG/TRY 0 103.1714 103.1714 103.1714 (0%) 0 ۲۹ مهر
XAG/USD 0 17.712 17.712 17.712 (0%) 0 ۲۹ مهر
XAG/ZAR 0 261.64 261.64 261.64 (0%) 0 ۲۹ مهر