کالایاب
شاخص یاب

WIG

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 57,990 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 504.81 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 56,958 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 527.19 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 58,368 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 882.81 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 58,690 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,204.81 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.1%