شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Viet Nam Herbs

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,438 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,338 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,135 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,035 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 28.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,202 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,102 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 85.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,315 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,215 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 172.04%