شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Vanguard EUR Corporate Bond

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.29 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 48 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.29 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 49 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.29 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 48 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.29 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.76%