شاخص یاب

دلار / فرانک آفریقای غربی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 575 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 574 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 574 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 573 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.91%