شاخص یاب

دلار / فرانک آفریقای غربی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 567 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.81 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 566 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.81 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 560 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.81 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 545 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.19 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.6%