دلار / دونگ ویتنام

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / دونگ ویتنام در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22,892 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 85.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,866 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 59.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,849 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 42.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,814 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.03%