شاخص یاب

دلار / دونگ ویتنام

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23,395 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 303.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,368 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 330.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 23,259 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 439.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,057 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 641.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.78%