دلار / شیلینگ اوگانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,687 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,682 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,653 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 44.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,624 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 73.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.04%