کالایاب
شاخص یاب

دلار / شیلینگ اوگانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,763 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.58 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,753 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.42 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,724 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 32.42 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,703 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 53.42 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.44%