شاخص یاب

دلار / شیلینگ اوگانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,771 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,745 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 38.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,728 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 55.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,715 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 68.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.84%