شاخص یاب

دلار / شیلینگ اوگانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,707 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,767 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 80.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,739 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 52.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,681 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.14%