شاخص یاب

دلار / شیلینگ تانزانیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,279 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,275 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,274 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,272 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2%