دلار / شیلینگ تانزانیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / شیلینگ تانزانیا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,276 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,277 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,263 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,252 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.11%