شاخص یاب

دلار / شیلینگ تانزانیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,290 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,288 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,281 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,277 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.78%