شاخص یاب

دلار / شیلینگ تانزانیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,298 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,297 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,294 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,289 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.97%