USD/SCR - دلار آمریکا / روپیه سیشل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک USD/SCR - دلار آمریکا / روپیه سیشل در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.949 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.949 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.051 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.051 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.36%