شاخص یاب

دلار / گورانی پاراگوئه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,732 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,719 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,652 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 92.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,575 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 169.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.04%