شاخص یاب

دلار / گورانی پاراگوئه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,030 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.05 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,033 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.05 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,934 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 110.05 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,860 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 184.05 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.14%