شاخص یاب

دلار / گورانی پاراگوئه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,590 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,545 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 71.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,501 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 115.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.09%