دلار / گورانی پاراگوئه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / گورانی پاراگوئه در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,506 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 24.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,478 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 52.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,449 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 81.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,482 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 48.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.88%