شاخص یاب

دلار / گورانی پاراگوئه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,825 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 57.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,854 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 86.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,784 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,690 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 77.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.36%