شاخص یاب

دلار / کواچا مالاوی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 733 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.51 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 710 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25.51 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 711 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24.51 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 723 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.51 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.73%