شاخص یاب

دلار / کواچا مالاوی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 736 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.17 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 736 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.17 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 735 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.83 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 723 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.83 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.77%