دلار / کواچا مالاوی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 728 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 732 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 734 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 735 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.12%