دلار / آریاری ماداسگار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / آریاری ماداسگار در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,208 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 39.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,203 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 44.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,162 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 85.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,172 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 75.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.39%