USD/MGA -دلار آمریکا / آریاری ماداسگار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,193 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,164 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,055 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 125 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,977 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 203 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.82%