شاخص یاب

دلار / آریاری ماداسگار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,581 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 119 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,564 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 136 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,597 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 103 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,503 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 197 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.62%