دلار / آریاری ماداسگار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / آریاری ماداسگار در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,274 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,257 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,218 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 58.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,226 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.58%