شاخص یاب

دلار / آریاری ماداسگار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,596 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 84.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,564 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 116.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,475 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 205.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,413 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 267.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.83%