دلار / لسوتو لوتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.53 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.53 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.92%