شاخص یاب

دلار / ون کره جنوبی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,120 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,127 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.06%