شاخص یاب

دلار / ون کره جنوبی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,128 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.11 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.11 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,126 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.11 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,118 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.11 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.26%