شاخص یاب

دلار / ون کره جنوبی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,124 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.04 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,121 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.04 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.04 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,100 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.96 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.45%