کالایاب
شاخص یاب

دلار / ون کره جنوبی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,134 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.69 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,130 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.69 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.31 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,126 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.31 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.29%