شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار جامائیکا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 142 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.57 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 140 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.43 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 138 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.43 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 136 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.43 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.99%