شاخص یاب

دلار / دلار جامائیکا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 129 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.04 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 132 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.04 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 136 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.04 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 134 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.04 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.72%