دلار / کرون ایسلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / کرون ایسلند در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 105 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.02 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 104 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.02 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 101 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.02 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 102 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.02 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.94%