شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فورینت مجارستان / دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 299 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.68 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 301 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.68 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 301 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 296 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.32 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.11%