شاخص یاب

فورینت مجارستان / دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 280 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.35 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 281 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.35 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 283 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 281 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.48%