کالایاب
شاخص یاب

فورینت مجارستان / دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 278 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.23 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 279 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.23 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 280 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.77 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 281 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.77 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.63%