فورینت مجارستان / دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 268 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.56 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 265 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.56 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 257 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.56 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 257 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.56 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.05%