کالایاب
شاخص یاب

دلار / پزو شیلی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 662 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.01 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 668 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.99 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 664 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.01 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 672 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.2%