شاخص یاب

دلار / پزو شیلی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 689 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 679 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 659 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 637 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 46.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.28%