شاخص یاب

دلار / پزو شیلی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 680 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.78 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 686 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.78 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 681 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.78 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 673 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.22 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.33%