شاخص یاب

دلار / پزو شیلی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 651 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 647 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.68 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 630 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 616 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33.68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.47%