دلار / پزو شیلی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / پزو شیلی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 628 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 619 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 607 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 611 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.98%