شاخص یاب

دلار / فرانک بوروندی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,797 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,820 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22.82 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,840 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 42.82 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,827 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.82 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.66%