شاخص یاب

دلار / فرانک بوروندی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,820 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 41.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,819 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 40.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,814 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 35.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,806 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.55%