کالایاب
شاخص یاب

دلار / فرانک بوروندی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,814 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.48 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,817 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.48 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,811 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.48 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,826 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.48 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.08%