دلار / فرانک بوروندی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / فرانک بوروندی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,807 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,809 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,806 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,798 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.49%