دلار / درام ارمنستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 490 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.97 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 488 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.97 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 485 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.97 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 486 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.97 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.61%