شاخص یاب

دلار / درام ارمنستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 490 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 26.61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 489 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 27.61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 490 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.61 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 488 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.61 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.86%