شاخص یاب

دلار / درام ارمنستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 497 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.42 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 491 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.42 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 488 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.42 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 486 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.42 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.61%