USD/AMD Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک USD/AMD Ask در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 480 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.93 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 480 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.93 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 480 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.93 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 480 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.93 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4%