سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سویا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 983 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.62 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 973 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 962 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 959 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.02%