شاخص یاب

بازار آمریکا / طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,205 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,205 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,221 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,267 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 64.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.36%