شاخص یاب

بازار آمریکا / طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,316 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,307 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,275 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 47.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,243 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 79.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.36%