شاخص یاب

بازار آمریکا / طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,243 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,251 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 27.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,287 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 63.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,311 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 87.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.13%