حواله رینگیت مالزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک حواله رینگیت مالزی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,643 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 27 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,643 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 27 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,520 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 150 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,202 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 468 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.09%