کالایاب
شاخص یاب

حواله دینار کویت

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
16,000 16,000 160,000 160,000 2018/02/17 1396/11/28 1396-11-28

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص حواله دینار کویت