preload

حواله یورو شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 50,001 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 249 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 49,508 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 742 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 47,656 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,594 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 45,981 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,269 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.28%