حواله یورو شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 46,417 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 293 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 46,529 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 181 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 46,292 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 418 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 44,514 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,196 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.93%