حواله یورو شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,663 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 183 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,222 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 742 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 42,054 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,574 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,163 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 683 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.69%