حواله یورو شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,105 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 515 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,939 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 681 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,097 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,523 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,656 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 964 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.31%