حواله یورو شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,951 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 829 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,796 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 984 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,829 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 951 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,374 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 406 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.98%