حواله یورو شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 59,133 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 233 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 58,739 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 161 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 54,271 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,629 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 50,710 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,190 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.15%