حواله یورو شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,419 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 281 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,364 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 336 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,773 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 927 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,641 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,059 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.54%