حواله یورو شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 46,375 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 335 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 46,570 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 140 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 46,247 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 463 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 44,469 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,241 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.04%