حواله یورو شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,354 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 304 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,578 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 528 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,629 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 421 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,892 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,158 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.83%