حواله یورو شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,532 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 218 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,338 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 412 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,598 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 848 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,235 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 485 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.19%