حواله یورو شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 39,803 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 77 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,185 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 305 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,134 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 254 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39,743 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 137 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.34%