حواله یورو شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک حواله یورو شرکتی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,344 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 206 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,353 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 197 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,733 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 817 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,673 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 877 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.1%