حواله یورو شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 43,941 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 239 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 43,576 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 604 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 42,539 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,641 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,809 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,371 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.67%