حواله یورو شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,447 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 753 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,449 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 751 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.86%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,284 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 916 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39,941 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,259 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.15%