کالایاب
شاخص یاب

SGD/KRW Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 874 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.58 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 871 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.58 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 865 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.42 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 855 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.42 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.57%