شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SGD/KRW Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 867 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 862 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 863 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 864 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.14%