کالایاب
شاخص یاب

SG ETC Bund Futures +5x Daily Long Collateralized

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 258 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 254 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 228 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 32.32 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 215 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 45.32 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.08%