شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SG ETC Bund Futures +5x Daily Long Collateralized

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 218 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.37 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 221 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.37 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 227 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.37 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 232 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.37 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.09%