صفحات مرتبط

تمام سکه تاریخ پایین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11,770,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,168,286 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10,601,714 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 907.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,138,383 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10,631,617 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 933.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,136,882 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,633,118 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 935.29%