کالایاب
شاخص یاب

Sarajevo 10

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 769 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 32.94 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 742 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 59.94 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 744 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 57.94 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.79%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 51.94 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.93%