کالایاب
شاخص یاب

کرون نروژ سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,725 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,275 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,612 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,388 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,243 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,757 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.36%