فروش کرون نروژ سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,784 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 31 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,715 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 100 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,525 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 290 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,470 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 345 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.72%