شاخص یاب

کرون نروژ سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,228 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,772 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,720 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,280 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,438 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,562 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,075 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,925 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 53.5%