کالایاب
شاخص یاب

کرون نروژ سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,949 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 51 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,494 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 494 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,805 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 805 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,649 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 351 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.4%