شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون نروژ سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,579 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 720 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,422 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 877 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,632 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,279 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,020 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.68%