شاخص یاب

کرون نروژ سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,786 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 884 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,491 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,179 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,642 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,117 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 447 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.27%