کالایاب
شاخص یاب

کرون نروژ سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,088 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 688 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,274 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 874 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,081 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,681 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,917 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,517 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.3%