شاخص یاب

کرون نروژ سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,276 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 524 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,658 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 858 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,450 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 650 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,265 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 465 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.14%