هزار وون کره سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 36,564 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,923 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 641 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34,972 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,592 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,182 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,382 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.97%