کالایاب
شاخص یاب

هزار وون کره سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 110,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 110,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 114,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 110,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.15%