شاخص یاب

هزار وون کره سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 94,999 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9499900%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 94,999 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9499900%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 94,999 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9499900%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 94,999 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9499900%