هزار وون کره سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 43,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 683 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,788 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,562 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 42,796 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,554 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,259 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,091 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.92%