شاخص یاب

هزار وون کره سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 81,217 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25,098 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 30.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 77,626 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 28,689 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 36.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 76,654 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29,661 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 38.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 72,585 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33,730 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 46.47%