شاخص یاب

روپیه هند سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,049 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 91 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,865 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 93 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,389 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 569 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 40.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,389 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 569 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40.96%