شاخص یاب

روپیه هند سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 256 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,755 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 251 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,739 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 267 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,700 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 306 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18%