کالایاب
شاخص یاب

روپیه هند سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,801 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,839 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 39 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,930 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 130 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,981 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 181 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.06%