شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روپیه هند سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,825 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 117 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,770 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 172 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,725 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 217 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,775 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.41%