شاخص یاب

روپیه هند سنا / فروش

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,779 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 179 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,813 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 213 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,836 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 236 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,651 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 51 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.19%