شاخص یاب

لیر ترکیه سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,799 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 348 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20,693 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 454 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,683 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,536 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 21,919 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 772 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.65%