شاخص یاب

لیر ترکیه سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 26,552 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,524 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 25,784 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,756 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,513 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,515 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,185 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,843 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.31%