شاخص یاب

لیر ترکیه سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 21,787 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,195 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20,118 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,864 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 24.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,102 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,880 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17,806 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,176 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40.3%