کالایاب
شاخص یاب

لیر ترکیه سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,684 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9,044 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 57.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 25,539 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9,899 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 63.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,666 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,026 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 44.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,236 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,596 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 48.57%