شاخص یاب

هزار وون کره سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 77,937 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 36,563 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 46.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 77,124 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 37,376 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 48.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 76,399 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 38,101 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 49.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 71,804 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 42,696 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 59.46%