هزار وون کره سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,286 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 477 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,803 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 960 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34,836 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,927 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,265 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,498 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.29%