هزار وون کره سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 43,720 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 230 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,892 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,058 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 42,777 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,489 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,461 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.19%