خرید یک هزار وون کره سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 33,970 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 245 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 33,953 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 228 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 33,631 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 94 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33,443 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 282 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.84%