خرید یک هزار وون کره سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 34,516 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 143 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 34,287 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 86 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 33,929 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 444 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33,719 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 654 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.94%