شاخص یاب

هزار وون کره سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 86,165 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 86,165 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 76,950 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,215 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 76,941 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,224 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.99%