کالایاب
شاخص یاب

صد ین ژاپن سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 110,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 117,030 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,970 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 116,893 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,107 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 108,508 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11,492 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.59%