خرید یکصد ین ژاپن سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 35,141 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,048 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 154 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34,675 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 527 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,309 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 893 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.6%