خرید یکصد ین ژاپن سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 34,939 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 262 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 34,482 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 195 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34,182 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 495 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33,906 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 771 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.27%