صد ین ژاپن سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 44,255 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 945 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 43,087 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,113 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 43,056 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,144 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,845 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.85%