شاخص یاب

صد ین ژاپن سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 113,376 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,376 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 112,584 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,584 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 99,984 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10,016 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 98,024 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11,976 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.22%