شاخص یاب

صد ین ژاپن سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 90,792 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8,458 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 90,962 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8,288 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 100,447 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,197 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 96,944 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,306 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.38%