کالایاب
شاخص یاب

صد ین ژاپن سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 110,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 113,119 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,119 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 100,554 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,446 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 104,746 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,254 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.02%