شاخص یاب

صد ین ژاپن سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 89,988 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16,679 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 83,885 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22,782 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 27.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 82,975 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23,692 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 77,726 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28,941 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 37.23%