شاخص یاب

روپیه هند سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,640 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 310 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,513 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 437 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 28.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,483 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 467 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 31.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,332 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 618 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 46.4%