شاخص یاب

روپیه هند سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,902 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 194 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,847 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 139 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,661 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,645 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 63 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.83%