شاخص یاب

روپیه هند سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,499 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,436 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 108 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,590 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 46 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,576 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.07%