کالایاب
شاخص یاب

روپیه هند سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,876 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,841 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 52 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,613 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 176 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 153 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.35%