کالایاب
شاخص یاب

پوند سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 156,315 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17,750 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 159,089 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20,524 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 169,192 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30,627 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 165,242 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26,677 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.25%