کالایاب
شاخص یاب

پوند سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 166,770 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 168,594 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,824 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 147,920 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18,850 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 156,161 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,609 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.79%