شاخص یاب

پوند سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 138,499 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,597 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 135,181 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,915 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 148,737 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,641 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 154,040 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11,944 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.41%