شاخص یاب

پوند سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 181,399 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20,539 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 166,191 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 35,747 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 150,962 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 50,976 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 135,221 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 66,717 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 49.34%