شاخص یاب

پوند سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 177,649 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10,139 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 176,391 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8,881 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 170,522 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,012 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 165,411 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,099 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.27%