شاخص یاب

یووان چین سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,421 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 559 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,871 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,713 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 851 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,018 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 156 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.32%