کالایاب
شاخص یاب

یووان چین سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18,765 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 249 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,354 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 340 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20,006 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 992 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,327 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 687 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.75%