شاخص یاب

یووان چین سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,036 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 629 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,930 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 735 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,159 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,506 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,163 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,502 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.29%