شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یووان چین سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,720 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 471 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,194 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 997 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,432 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,759 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,811 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,380 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.21%