کالایاب
شاخص یاب

یووان چین سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,729 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 504 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,855 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 630 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,071 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,846 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,827 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,602 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.04%