خرید یووان چین سنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,645 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 46 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,603 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,506 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 185 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,470 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 221 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.04%