شاخص یاب

یووان چین سنا / خرید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18,874 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 647 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,565 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,338 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,274 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,953 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,130 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,097 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13%